Εκτύπωση

Copyright 2015 © -fastereftgr.-Christina Theodorakopoulou

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι τεχνικές, διαδικασίες και ιδέες στον ιστότοπο fastereft.gr ή σε ιστότοπους απευθείας συνδεδεμένους σε αυτόν ή υπό-ιστότοπους αυτών των ιστότοπων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής ή διάγνωσης. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσετε την μέθοδο FasterEFT ή άλλες τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό τον ιστότοπο, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας. Οι πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο είναι μόνο γενικής φύσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία ή διάγνωση ασθενειών ή προσώπων ούτε το εγγυώνται ούτε το υπαινίσσονται. Η επίσκεψη και χρήση αυτού του ιστότοπου σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη επαγγελματικής σχέσης οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά παροχής επαγγελματικών ή άλλης φύσεως συμβουλών ή υπηρεσιών. Η Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου και ο ιστότοπος fastereft.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο ή στον ιστότοπο fastereft.com ή σε ιστότοπους απευθείας συνδεδεμένους ή υπό-ιστότοπους αυτών, ούτε για τις μαρτυρίες και οι απόψεις που εκφράζονται από τα άτομα που συνεισφέρουν σε περιεχόμενο είναι προσωπικές των ατόμων αυτών και μόνο. Καμία αποδοχή ή εγγύηση δεν παρέχεται ούτε υπαινίσσεται από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που σχετίζεται με αυτό τον ιστότοπο ή με το περιεχόμενό του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχετε όμοια αποτελέσματα με άλλους που χρησιμοποίησαν τις ίδιες τεχνικές αυτοβελτίωσης. Με την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο δέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για την υγεία και την ευεξία σας και ότι η Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου και ο ιστότοπος fastereft.gr δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβηςσε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο όπως αυτή ενδεχομένως προκύψει από πληροφορίες ή προτάσεις από τον ιστότοπο fastereft.gr ή από την Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου.

DISCLAIMER: The techniques, processes and ideas on website fastereft.gr or on web sites directly connected to or sub-sites of these sites are not considered a substitute for consultation with your professional Health Care Provider. If you have any questions about whether or not to use FasterEFT or other techniques shared on this site, consult your physician or licensed mental health practitioner. The information on this web site is of a general nature only, and may not to be used treat or diagnose any particular disease or any particular person. Viewing this web site does not constitute a professional relationship or professional advice or services. Christina Theodorakopoulou or the website fastereft.gr assume no responsibility or liability for the information contained on this website or on the website fastereft.com or on web sites directly connected to or sub-sites of these sites or for the testimonials and opinions expressed by the individuals who contribute content are theirs only. No endorsement or warranty is explicit or implied by any entity connected to this web site and of the site content. There is no guarantee that you will have the same results as others using the same self-improvement techniques; by viewing these pages you agree to accept complete responsibility for your own health and well being, and release and hold harmless Christina Theodorakopoulou and fastereft.gr and are not liable or responsible for any claim of loss or damage to your or any person arising from any information or suggestion on or by fastereft.gr or Christina Theodorakopoulou.